I. Informații generale

Conţinutul acestui website (denumit în continuare Site) este proprietatea exclusivă a societății Sepsi ReKreativ SA cu sediul social în Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 7, CUI RO35244130.

În calitate de operator de date, Sepsi ReKreativ SA urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă incepand cu 06 iulie 2020 și are rolul de a vă informa cu privire la:

  • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului sau de utilizator al functiilor din cadrul site-ului;
  • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Sepsi ReKreativ SA, în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

Sepsi ReKreativ SA poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul site-ului nostru privind orice modificările efectuate înainte ca acestea să devină aplicabile.

II. Definitii :

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online.

III. Categorii de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Sepsi ReKreativ SA, respectiv în raport de interacţiunile cu site-ul. Astfel, Sepsi ReKreativ SA ar putea prelucra următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

  în cazul achiziționării biletelor electronice pe site: nume, prenume, date companie, adresa de e-mail, telefon, adresă locuință;

IV. Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea III de mai sus, furnizate în mod voluntar cu ocazia derulării vânzărilor de bilete, îmbunătăţirii serviciilor, sau in cadrul relației cu Sepsi ReKreativ SA, pot fi prelucrate de noi direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în următoarele scopuri:

  1. În vederea vânzării biletelor online:

 Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă încheierea, respectiv executarea contractului.

 2. În scopul îmbunătăţirii serviciilor , gestionării solicitărilor/ reclamațiilor primite din partea dumneavoastră, personalizarea serviciilor la cererea persoanei vizate în contextul prelucrărilor de date ale vizitatorilor site-ului;

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă consimţământul dumneavoastră. Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimţământului va produce efecte doar pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

V. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Sepsi ReKreativ SA poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată, reprezentanţii Sepsi ReKreativ SA, partenerii contractuali, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip.

VI. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Sepsi ReKreativ SA va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare.

În situaţia în care clientul care deţine un cont web activ, doreşte închiderea/ştergerea contului, acesta nu va fi şters în mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont, ci această cerere de ştergere va fi soluţionată de Sepsi ReKreativ SA în termen de cel mult 15 de zile de la data înregistrării cererii, potrivit dispoziţiilor legale incidente.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră trebuie să întocmiți o cerere, în formă scrisă, datată și semnată și să o expediați pe adresa de e-mail gdpr@rekreativ-online.club sau pe adresa fizică: Sepsi ReKreativ, Strada Lunca Oltului, nr.7 Sfântu Gheorghe, Covasna, 520036, va răspunde cererii dumneavoastră în termen de 15 zile.

VII. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate către Sepsi ReKreativ SA nu vor fi transferate.

VIII. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Securitatea datelor cu caracter personal: Sepsi ReKreativ SA certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal. Sepsi ReKreativ SA utilizează metode și tehnologii de securitate adecvate, împreună cu politici aplicate salariaților si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare. Regulamentul intern de organizare si funcționare al Sepsi ReKreativ SA conține reglementări cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in cadrul instituției. Personalul Sepsi ReKreativ SA este instruit in ceea ce privește securitatea si confidențialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate. Accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens

IX. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție de către Sepsi Rekreativ SA, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. Refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră de achiziționare bilet). Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

X. Drepturile Persoanei Vizate

In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Clientul are următoarele drepturi, în raport cu datele sale cu caracter personal prelucrate de Furnizor, în calitate de Operator de date personale:

  • dreptul de a obține de la Sepsi ReKreativ SA, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate;
  • dreptul de a obține de la Sepsi ReKreativ SA, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte, inclusiv notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite astfel de date, după caz;
  • dreptul de a obține de la Sepsi ReKreativ SA, la cerere și în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, inclusiv notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite astfel de date, după caz;
  • dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor in care exista dispoziții legale contrare; in caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
  • dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a se adresa justiției și/sau autorității naționale de supraveghere pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care i-au fost încălcate;

De asemenea va informăm de faptul că Sepsi ReKreativ SA are Responsabil cu Protecţia Datelor care poate fi contactat prin email la gdpr@rekreativ-online.club.